Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit. Toto odstoupení je možné na základě rozhodnutí prodávajícího učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno ve shora stanovené lhůtě, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů prodejce (tzn. písemně na kontaktní adresu, telefonicky, e-mailem).

3. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od převzetí tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující nese v takovém případě veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy.

5. Kupující může k odstoupení využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ke stažení zde.

6. Adresa pro vrácení zboží je: Panek Group Europe, s.r.o., sklad UMA hala U24, Semtín 111, 530 02 Pardubice.

7. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, anebo již při vrácení zboží nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží obdrží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrací kupujícímu cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy zboží ke kupujícímu. Cenu dopravy zboží vraceného zpět prodávajícímu hradí vždy kupující.

8. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající částce, o kterou bude muset ponížit prodejní cenu takto poškozeného zboží, pokud bude možné vrátit jej zpět do prodeje, popř. mu vznikne nárok na náhradu plné kupní ceny zboží, pokud charakter jeho poškození či opotřebení neumožní jej vrátit zpět do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10. Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.1 není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku možné mimo jiné v případech, kdy se jedná o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zavolejte
+420 771 140 360
Napište
info@antlerio.cz
Sledujte nás