Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu ANTLERIO.ORGANICS

společnosti Panek Group Europe s.r.o.,  IČO: 01572822, se sídlem Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 28584
(dále jen „prodávající”) 

Kontaktní údaje:
Kontaktní adresa (místo pro osobní odběr):
Semtín 111, 530 02 Pardubice

Doručovací adresa pro vratky a reklamace:
Semtín 111, 530 02 Pardubice

Telefon: +420 771 140 360
Email: info@antlerio.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.antlerio.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije).

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a takto odeslaná objednávka je považována za závaznou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

2.5. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnost objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky prodávajícím (viz článek 3.4), popř. ve výjimečných případech dodatečným potvrzením (viz článek 3.6).

2.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (popř. od objednávky odstoupit a kupní smlouvu tak zrušit), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jednostranně zrušit již potvrzenou objednávku, nebude-li možné tuto vyřídit např. pro nedostupnost objednaného zboží. V případě, že již prodávající obdržel platbu od kupujícího, je prodávající povinen tuto platbu vrátit na bankovní účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn odstoupit i prostředky na dálku, tj. prostřednictvím e-mailové komunikace. 

3. Ceny, možnosti platby a doprava

3.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v CZK následujícími způsoby:

 • platba online kartou přes platební bránu GoPay,
 • platba na dobírku. 

Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou ve výši 49,- Kč.

3.2. Způsoby a ceny dopravy po ČR:

 • Zásilkovna: 79,- Kč,
 • Zásilková služba GLS: 119,- Kč
 • Osobní odběr: 0,- Kč

V případě, že je sjednán jiný způsob dopravy dle zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.3. Doprava je při nákupu nad 1500,- Kč zdarma.

3.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena uhrazená před dodáním zboží není považována za zálohu.

3.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma případu dle článku 3.6.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz článek 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí.

3.8. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  Splatnost kupní ceny v případě bezhotovostní platby je do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen u tohoto způsobu dodat objednané zboží před řádným a úplným uhrazením celé kupní ceny, vč. příp. dopravy.

3.9. Prodávající následně dodá kupujícímu zásilku. Daňový doklad bude zaslán kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty.

3.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

3.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3.13. Další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při přepravě zboží mohou zvláštní upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány na základě dodacích podmínek konkrétního dopravce.

3.14. V zákonem stanovených případech je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit. Toto odstoupení je možné na základě rozhodnutí prodávajícího učinit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno ve shora stanovené lhůtě, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů prodejce (tzn. písemně na kontaktní adresu, telefonicky, e-mailem).

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

4.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od převzetí tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující nese v takovém případě veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy.

4.5. Kupující může k odstoupení využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ke stažení zde.

4.6. Adresa pro vrácení zboží je: Panek Group Europe, s.r.o., sklad UMA hala U24, Semtín 111, 530 02 Pardubice.

4.7. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, anebo již při vrácení zboží nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží obdrží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrací kupujícímu cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy zboží ke kupujícímu. Cenu dopravy zboží vraceného zpět prodávajícímu hradí vždy kupující.

4.8. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající částce, o kterou bude muset ponížit prodejní cenu takto poškozeného zboží, pokud bude možné vrátit jej zpět do prodeje, popř. mu vznikne nárok na náhradu plné kupní ceny zboží, pokud charakter jeho poškození či opotřebení neumožní jej vrátit zpět do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.10. Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.1 není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku možné mimo jiné v případech, kdy se jedná o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Odpovědnost za vady, záruka

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

5.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodávané věci v době 24 měsíců od jejího převzetí.

5.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná má jakost, funkčnost a jiné vlastnosti smlouvou ujednané, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti včetně životnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a je vhodná účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

5.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5.6. Adresa pro vrácení zboží z důvodu reklamace je: Panek Group Europe, s.r.o., sklad UMA hala U24, Semtín 111, 530 02 Pardubice. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Kupující musí právo na náhradu těchto nákladů uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak mu nebude přiznáno.

5.7. Další práva a povinnosti stran s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. Doručování

6.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu kupujícího nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho zákaznickém účtu.

6.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a mají pouze informativní charakter. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6. Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.

7.7. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

7.8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8. Bezpečnostní upozornění

8.1. Kousátka a hračky pro psy vyrobená z jeleních parohů a parohů dalších z čeledi jelenovitých zvířat, která prodávající nabízí na webovém rozhraní obchodu, se jejich používáním postupně zmenšují. Prodávající upozorňuje, že je nezbytné, aby kupující nebo jiná odpovědná osoba včas kousátko nebo hračku psovi odebrali, jinak hrozí nebezpečí udušení.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webovém rozhraní obchodu.

10. Postup pro řešení sporů a stížností

10.1. Prodávající doporučuje kupujícím, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info@antlerio.cz. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2022

Zavolejte
+420 771 140 360
Napište
info@antlerio.cz
Sledujte nás